Network Security

ความปลอดภัยของเครือข่ายมีความสําคัญสูงสําหรับองค์กร ไม่เพียง แต่ปกป้องสินทรัพย์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากภายนอกความปลอดภัยของเครือข่ายยังช่วยจัดการการรับส่งข้อมูลเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและรับประกันการแบ่งปันข้อมูลที่ปลอดภัยระหว่างพนักงานและแหล่งข้อมูล

PDE นําเสนอชุดโซลูชันความปลอดภัยของเครือข่ายที่มักเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจได้รับการปกป้องอย่างดี

Our values to Customer Benefits

  • Protects proprietary information
  • Boosts client and consumer confidence, and protect your business from the reputational and legal fallout of a security breach.
  • Enables a more modern workplace
  • Improved Productivity

SERVER & STORAGE SOLUTIONS

Network Solution

มั่นใจธุรกิจประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลด้วยโซลูชันเครือข่ายองค์กรประสิทธิภาพสูง

วางแผนกลยุทธ์และออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายที่ที่เร็วและความปลอดภัยสูงขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นสําหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชันข้อมูลและบริการบนมือถือ

SD WAN โซลูชั่นที่เพิ่มประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ความคล่องตัวและลดต้นทุนด้านไอที