Enterprise Workflow & Document Management

Precise Digital Economy

Joget Thailand Exclusive Partner

PDE เป็น Distributor ของ Joget DX ในประเทศไทย เราทำงานสนับสนุน Joget Resellers ใน Vertical Industries ต่างๆ กว่า หนึ่งร้อยองค์กร ที่ได้รับการบริการที่พึงพอใจ มีการใช้ Joget พัฒนา Workflow Application ในองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศที่สามารถใช้จริงในการทำให้ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไร

LOW CODE – RAPID APPLICATION DEVELOPMENT PLATFORM

Joget DX เป็นเครื่องมือสร้างผังกระบวนงานฃที่สามารถแปลงเป็น Workflow Application อย่างอัตโนมัติ เป็นเครื่องประเภท NO CODE คือไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมในการสร้าง Application องค์กรสมัยใหม่ควรต้องใช้เครื่องมือนี้ในการลดค่าใช้จ่ายด้านไอที ที่สำคัญ เราสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานได้อย่างง่ายมากในระบบ Workflow Application